Om SvOf

Svenska Omnibusföreningen grundades 1976 i Stockholm, men riktar sig till bussintresserade i hela Sverige. Medlemmar bosatta i utlandet är naturligtvis också välkomna.

Att bevara veteranbussar och använda dessa i trafik är kärnan i föreningens verksamhet. SvOf kör regelbundet veteranbussturer i samarbete med bl.a. Folkhemsturen och Blidösundsbolaget, samt abonnemangskörningar för bröllop, födelsedagsfester och andra arrangemang. Dessutom deltar vi i veteranfordonsträffar och anordnar varje år ett flertal aktiviteter där både medlemmar och utomstående är välkomna att följa med. Besök på intressanta resmål kombineras med veteranbussfärd, mat/fika och trevlig samvaro med andra kollektivtrafik- och veteranfordonsintresserade.

Tidningen Färdskrivaren kommer i brevlådan fyra gånger per år till alla medlemmar. Vanligt innehåll i tidningen är historiska artiklar om bussar och kollektivtrafik, reportage från föreningsaktiviteter samt information om kommande aktiviteter. Emellanåt görs även djupgående specialnummer, som i sin helhet tillägnas en viss busstillverkare, fordonstyp eller liknande.

Med andra ord är SvOf en förening för alla bussintresserade, oavsett inriktning. Du är lika välkommen oavsett om du vill köra buss, delta i underhåll av bussarna, skriva om bussar, eller bara följa med på utfärder och ta del av gemenskapen. För att läsa mer och bli medlem, vänligen följ denna länk!

SvOf är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), en sammanslutning av ca 200 fordonshistoriska föreningar. Som medlem i en MHRF-ansluten förening kan du bl.a. teckna MHRF:s förmånliga försäkring om du äger ett veteranfordon.

Stadgar

§1 Den ideella föreningen Svenska Omnibusföreningen har till ändamål att främja intresset för bussar och busstrafik. Föreningen ska också iståndsätta och för framtiden bevara musealt intressanta fordon och utge publikationer om bussar och busstrafik.

§2 Medlem i föreningen blir den som erlägger medlemsavgift som ska betalas årligen innan februari månads utgång. För ny medlem som inträder under sista kvartalet ett år gäller avgiften även för följande kalenderår.

§3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Den består av minst fem och högst nio ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek. Ordförande väljs på två år av årsmötet. Minst hälften av ledamöterna ska väljas för två år, övriga för ett år. Suppleanter väljs för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan väljas om. Utöver ordförande som årsmötet utser, konstituerar styrelsen sig själv. Förutom ordförande ska det finnas sekreterare och kassör.

§4 Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare eller kassör, två i förening.

§5 Vid årsmötet väljs för ett år i taget två revisorer vilka ska granska föreningens verksamhet och räkenskaper minst en gång per år samt avge revisionsberättelse till föreningens årsmöte. Årsmötet väljer även två revisorssuppleanter.

§6 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§7 Styrelsen sammanträder då någon av dess ledamöter finner det påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är representerade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Då beslut fattas med minsta möjliga antal röstande krävs att beslutet är enhälligt för att det ska vara giltigt. Vid beslut om uteslutning av medlem enligt §14 krävs att styrelsen är fullständig och enhällig. Suppleant har rösträtt endast då denne ersätter ordinarie ledamot.

§8 Årsmöte hålls varje år före juni månads utgång. Kallelse ska utsändas till medlemmarna senast tio dagar i förväg. Motion från medlem som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast trettio dagar före årsmötet.

§9 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
a) Mötets öppnande
b) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
c) Godkännande av dagordningen
d) Val av ordförande och sekreterare för mötet
e) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
f) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för det gångna året
g) Revisorernas berättelse
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Fastställande av styrelsens storlek
j) Val av styrelse
  i. Ordförande
  ii. Övriga ledamöter
  iii. Suppleanter
k) Val av revisorer och revisorssuppleanter
l) Val av valberedning om minst två personer
m) Eventuella motioner och övriga frågor

§10 Allmänt medlemsmöte i övrigt hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 10 medlemmar hos styrelsen begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden. Kallelse ska utsändas till medlemmarna senast tio dagar i förväg.

§11 Vid omröstning på årsmöte och allmänt medlemsmöte gäller enkel majoritet, förutom vid beslut enligt §15. Varje medlem har en röst. Röstning kan ske personligen eller via fullmakt. Endast en fullmakt tillåts per deltagande medlem. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande företräder, dock ska personval avgöras genom lottning.

§12 Det finns möjlighet att bilda till föreningen knutna underavdelningar, som ska ha stadgar godkända av huvudföreningens styrelse. En underavdelning kan utse en egen styrelse om tre personer och en suppleant. Inträde i underavdelning erhåller alla som uppfyller underavdelningens specifika krav (t.ex. åldersgränser eller geografiska avgränsningar), eller om sådana krav saknas, alla som anmäler sig till underavdelningen. En underavdelning ansvarar för att medlemmarna verkar utifrån föreningens ändamål enligt §1.

§13 Före november månads utgång ska ett allmänt medlemsmöte fastställa medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

§14 Medlem som befinns olämplig att tillhöra föreningen genom att det finns risk att denne tillfogar föreningen skada kan uteslutas av styrelsen. För sådant beslut krävs en fullständig och enhällig styrelse. Beslutet kan överklagas till årsmötet. Medlemsavgiften återbetalas enligt praxis för uppbörden.

§15 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning krävs 2/3-majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande allmänna medlemsmöten, vilka åtskiljs av minst 10 dagar, och av vilka det ena är årsmöte. Vid beslut om föreningens upplösning ska även fastställas hur tillgångarna ska disponeras.